Apprendre en français, ça roule!!

Per què aprendre en francès?

Pourquoi apprendre en français?

Perquè volem oferir als estudiants del nostre centre, l'Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès, Barcelona, que han decidit aprendre francès com a llengua estrangera que tinguin  la possibilitat de  millora-ne l’ús.
Parce que nous voulons offrir aux étudiants du Lycée Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès ayant choisi d'apprendre le Français comme langue étrangère la possibilité de l'améliorer.
Perquè volem afavorir la competència lingüística en francès abans d’acabar l’etapa d’ESO per tal que l’alumnat assoleixi coneixements suficients per a poder cursar el Batxibac.
Parce que nous voulons favoriser la compétence linguistique en français, avant que les apprenants terminent l'étape de l'ESO, pour qu'ils acquièrent des connaissances suffisantes afin de pouvoir faire les études de Batxibac.
Perquè volem animar els nostres alumnes a cursar el Batxibac i a obtenir la doble titulació.
Parce que nous voulons encourager nos élèves à faire les études de Batxibac et à obtenir le double diplôme.
Perquè des de fa molts anys, el nostre institut ha fet una aposta decidida per la llengua francesa amb activitats complementàries de suport com intercanvis, sortides al teatre, etc.
Parce que c'est depuis pas mal d'années que notre centre a fortement parié sur la langue française par des activités complémentaires de support comme des échanges, des sorties au théâtre, etc.
Perquè els alumnes poden optar per estudiar  francés  com a primera i com a segona llengua estrangera tant a l’ESO com al Batxillerat.
Parce que les étudiants peuvent choisir d'étudier le Français comme première langue ou comme deuxième langue étrangère aussi bien au long de l'ESO qu'au long du Batxillerat.
Perquè el projecte que estem duent a terme comporta l’aprenentatge de  matèries no lingüístiques com són les Matemàtiques i el Dibuix en francès.
Parce que le projet que nous sommes en train de mener à bien implique l'apprentissage d'une partie considérable des matières non linguistiques, les Mathématiques et le Dessin, en français.
Perquè la proximitat del nostre territori a França, les ofertes d’estudis i feines a països francòfons ens han  animat  i ens continua animant  a oferir als nostres estudiants una oportunitat per practicar aquesta llengua i per aproximar-se a la cultura i a la civilització franceses.
Parce que la proximité de notre territoire de la France ainsi que les offres d'études et d'emploi dans des pays francophones nous ont encougarés et nous encouragent toujours à offrir à nos apprenants une chance pour pratiquer le français et pour s'approcher de la culture et de la civilisation françaises.
I què fem? A l'ESO, a part de les hores pròpies de Francès, a 4t s’imparteixen les 4 hores de la matèria de Matemàtiques en llengua francesa i una part del Treball de Síntesi; i a 2n, la matèria optativa de Dibuix. I, a més, al llarg de l’etapa d’ESO s’imparteixen alguns continguts de Matemàtiques a l’alumnat que ha escollit Francès com a primera llengua estrangera.
I pel que fa al Batxillerat, a més de les 3 hores de Francès a 1r i a 2n, fem el Batxibac. A 1r s'inclouen 3h de Llengua francesa, 2 de Literatura francesa, 3 de Matemàtiques en francès, i 2h setmanals corresponents a l'intercanvi amb un lycée de França. A 2n es fan en francès 3 hores de Llengua francesa, 2 hores d'Història de França, 3 de Matemàtiques en Francès, el Treball de Recerca i 2 hores setmanals corresponents a l'intercanvi.

Et que faisons-nous? À l'ESO, à part les heures consacrées à la matière Français, en 4 ESO les élèves suivent leurs cours de Mathématiques en français à raison de 4 heures par semaine ainsi qu'une bonne partie du "Projet de Recherche"; et en 2 ESO, une matière à option en Arts Plastiques. De plus, tout au long de l'ESO, on enseigne des contenus par rapport aux maths aux étudiants ayant choisi Français première langue étrangère. 
En ce qui concerne le Batxillerat, à part les 3 heures de Langue française en 1 et 2 Batx, on fait le Batxibac. En première année, les élèves suivent 3 heures hebdomadaires de Langue française, 2 heures de Littérature, 3 de Mathématiques et 2 heures qui correspondent à l'échange avec un lycée français. En deuxième année, on fait en français 3 heures de Langue, 2 heures d'Histoire de France, 3 heures de Mathématiques et le Travail de Recherche, qui équivaut à 2 heures hebdomadaires.