FARMACIOLES DEL CENTRE

Farmaciola als centres de treball

D'acord amb el Reial decret 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, annex VI, punt A, tot centre de treball ha de disposar, com a mínim, d'una farmaciola que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 

Feu clic en l'enllaç CONTINGUT FARMACIOLES.pdf per veure el fitxer.