Temari del curs de tercer d'ESO

Continguts del 1r Trimestre

Numeració i càlcul

●Nombres racionals

o Relació i transformació entre fracció i decimal.

o Aproximació per excés i per defecte.

o Representació gràfica sobre la recta.

o Càlcul mental: estimació i estratègies de càlcul.

o Ús dels nombres racionals per a la resolució de problemes en contextos diversos.

●Nombres grans i nombres petits

o Significat en contextos diversos.

o Representació gràfica i simbòlica (notació científica).

o Potències d’exponent enter i operacions.

o Recursos digitals per a la realització i comprovació de càlculs numèrics,

calculadores i GeoGebra.

o Càlcul mental, estimació i ordre de magnitud.

●Successions numèriques

o Progressions aritmètiques.

o Progressions geomètriques.

o Introducció a l’infinit.

o Successió de Fibonacci.

Mesura

●Mesures directes

o Instruments de mesura d’angles i longituds.

o Nombres decimals per expressar mesures (nombre decimals, precisió de la mesura).

●Mesures indirectes

o Estimació.

o Precisió, exactitud i error.

o Història de la mesura del cel (radi de la Terra, distància Terra-Lluna...).

o Ús de les mesures indirectes per a la resolució de problemes en contextos

diversos.

Continguts del 2n Trimestre

Canvi i relacions

●Funcions lineals i funcions de proporcionalitat inversa

o Relació entre quantitats variables.

o Expressió simbòlica.

o Creixement/decreixement.

o Punts de tall amb els eixos.

o Pendent i ordenada a l’origen (en gràfiques i fórmules).

o Ús d’entorns gràfics digitals, calculadores CAS (wiris) i programes tipus GeoGebra.

o Ús de les funcions per a la resolució de problemes en contextos diversos.

●Equacions de 1r i 2n grau i sistemes d’equacions de 1r grau

o Regles de càlcul de l’àlgebra per a la resolució d’equacions i sistemes.

o Interpretació gràfica de la resolució de sistemes.

o Història de la resolució de les equacions de 2n grau.

o Resolució d’equacions i sistemes amb calculadora interactiva.

o Càlcul mental (resolució d’equacions senzilles i validació de resultats).

o Ús de les equacions i els sistemes per a la resolució de problemes en contextos diversos.

Espai i forma

●Proporcionalitat i semblança

o Figures semblants de tres dimensions.

o Ampliacions i reduccions; factor escala.

●(*)Transformacions geomètriques

o Translacions, girs i simetries.

o Programes de geometria dinàmica, tipus GeoGebra.

o Ús de les transformacions geomètriques per a la resolució de problemes en contextos diversos.

Continguts del 3r Trimestre

Estadística i atzar

●Estudis estadístics

o Mostres.

o Variables discretes i contínues.

o Agrupació de dades en intervals.

●Gràfiques estadístiques

o Histogrames i polígons de freqüències.

●Eines d’anàlisi de dades

o Mesures de centralització: mitjana, moda, quartil i mediana.

o Mesures de dispersió: rang i desviació típica,

o Full de càlcul i recursos TAC.

●(*) Conceptes bàsics de probabilitat

o Successos i espai mostral.

o Vocabulari bàsic.

o Càlcul de probabilitats de successos compostos en casos senzills (taules de

contingència i diagrames d’arbre).

o Simulació amb recursos digitals per al càlcul de probabilitats.

o L’origen de la teoria de probabilitats.

Darrera modificació: Friday, 11 March 2016, 18:03