Temari del curs de segon d'ESO

Geometria

  • Teorema de Pitàgores al pla. Aplicacions en polígons
  • Cossos geomètrics (Prisma, piràmide, cilindre, con i esfera) i les seves àrees laterals
  • Volums i Teorema de Pitàgores i les seves aplicacions geomètriques a l'espai

Aritmètica 

  • Nombres enters
  • Nombres racionals. Operacions combinades amb nombres racionals

Àlgebra i Anàlisi

  • El llenguatge algebraic. Factor comú i productes notables
  • Equacions de primer grau
  • Problemes d'equacions de primer grau
  • Proporcionalitat (directa i inversa, simple i composta)
  • Semblances i Teorema de Tales

Pots fer problemes i exercicis del curs de 2n d'ESO a la següent pàgina web.

Darrera modificació: Wednesday, 25 March 2015, 15:12