Servei de Reconeixement Institut Eugeni d'Ors
Què és el el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials?
És un servei que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Aquest reconeixement conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

A qui s'adreça?
S'adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d'almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per a participar-hi han d'acreditar haver rebut el servei d'assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l'informe d'assessorament

També hi poden participar les persones

 • que hagin fet la fase d'orientació i assessorament o
 • la fase d'assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí.

A tal efecte, presentaran el certificat d'orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.

Més informació Gencat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic
Cicles formatius per a les quals s'ofereix el servei a l'Insititut Eugeni d'Ors
 • Gestió Administrativa
 • Administració i Finances
 • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • Activitats Comercials
 • Transports i Logística
Preu del servei
Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són:
 • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
 • Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €
Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:
 • Bonificació:
  a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempció:
  a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
  b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
  c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
També podeu consultar la informació en Consultar el preu públic.
Modalitats de les sessions del servei de reconeixement
Les actuacions del servei de reconeixement amb caràcter general es faran presencials, però es poden fer telemàticament per causa justificada segons la normativa vigent en matèria sanitària. En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

 • La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic (Gmail), que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet, previst per l'XTEC per usar en els centres educatius.
 • Les sessions de video-reunions es desenvoluparan de la següent manera:
          a) L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
          b) L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.
          c) S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.
 • Criteris i procediment d'admissió de les sol·licituds
  L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
  Termini de sol·licitud del servei de reconeixement
  Durant la segona quinzena del mes de març de 2021 s'obrirà el termini de sol·licituds.
  Calendari del servei de reconeixement
   Per determinar, tant aviat tinguem les dates les publicarem en aquesta web
  Qualitat en la prestació del servei
  L'Institut Eugeni d'Ors es compromet ha realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament