Servei d'Assessorament Institut Eugeni d'Ors
Què és el servei d'assessorament acadèmic dels aprenentatges?
És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l'anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d'un pla de treball per a aconseguir-ho.

L'assessorament és un requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

A qui s'adreça?
S'adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.
Què m'ofereix?
 • Disposar de forma individual d'un assessor especialista en una família professional que m'ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m'ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me'n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d'un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l'estratègia de formació que millor s'adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d'un informe d'assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L'informe d'assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l'experiència laboral.

 • El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :
          a) Les recomanacions de la persona assessora
          b) L’itinerari formatiu i professional
          c) El dossier de la trajectòria professional
Més informació Gencat: queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/
Famílies professionals per a les quals s'ofereix el servei a l'Institut Eugeni d'Ors (a partir de gener 2021)
 • IMPORTANT!!
  A partir de gener 2021, l'Institut Eugeni d'Ors només podrà oferir el servei d'assessorament en els cicles de Gestió Administrativa de la família de Comerç i Màrqueting, i Desenvolupament d'aplicacions multimèdia de la família d'Informàtica i comunicacions.
  En la resta de cicles, la preinscripció al servei d'assessorament s'haurà de fer a través de la pàgina avaluació i acreditació de competències professionals.
 • Preu del servei
  El servei d’assessorament té un cost determinat per la generalitat de Catalunya. Actualment el servei té un preu de 60€, també podeu consultar la informació en Consultar el preu públic. Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:
  • Bonificació:
   a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
  • Exempció:
   a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
   b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
   c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
   d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
  Modalitats de les sessions del servei d'assessorament
  Les actuacions del servei d’assessorament es podran fer de manera preferent de forma telemàtica.En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

 • La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic (Gmail), que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet, previst per l'XTEC per usar en els centres educatius.
 • Les sessions de video-reunions es desenvoluparan de la següent manera:
          a) L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
          b) L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.
          c) S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.
 • Criteris i procediment d'admissió de les sol·licituds
  L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
  Termini de sol·licitud del servei d'assessorament
  Del 11 al 22 de gener de 2021 ( enviar sol·licitud al correu corporatiu del centre.)
 • Sol.licitud al servei d'asessorament en l'Institut Eugeni d'Ors
 • Llista provisional d‘admesos al servei d'assessorament
  Publicació el 25 de gener de 2021
  Termini de reclamacions de la Llista provisional d‘admesos al servei d'assessorament
  Del 26 al 28 de gener de 2021 (enviar full reclamació al correu coorporatiu del centre.)
  Llista d‘admesos al servei d'assessorament
  Publicació el 29 de gener de 2021
  Termini per presentar la documentació i fer el pagament del servei
  Del 01 al 09 de febrer de 2021

  Les persones admeses hauran d'enviar la següent documentació al correu corporatiu del centre.

  Calendari del servei d'assessorament
 • Calendari del servei d'assessorament
 • Sessió inicial: el dia 12 de febrer de 2021 a les 15h, amb tots els usuaris inscrits al servei d'assessorament.
 • Ubicació: a la secretaria del centre amb la coordinadora del servei d'assessorament i reconeixement. (Coordinadora: Patricia Carruitero)
 • Correu corporatiu del centre: assessorament_reconeixement@ies-eugeni.cat
 • Qualitat en la prestació del servei
  L'Institut Eugeni d'Ors es compromet ha realitzar un servei d'assessorament i reconeixement dels aprenentatges d'acord amb l'establert a les normes i instruccions del Departament d'Ensenyament