Cicles Formatius Institut Eugeni d'Ors
Què és el el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials?
És un servei que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Aquest reconeixement conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

A qui s'adreça?
S'adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d'almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per a participar-hi han d'acreditar haver rebut el servei d'assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l'informe d'assessorament.

També hi poden participar les persones

  • que hagin fet la fase d'orientació i assessorament o
  • la fase d'assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí.

A tal efecte, presentaran el certificat d'orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.

Cicles formatius per a les quals s'ofereix el servei a l'Insititut Eugeni d'Ors
  • Gestió Administrativa
  • Administració i Finances
  • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  • Activitats Comercials
  • Transports i Logística
Preu del servei
Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són:
  • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
  • Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €
Termini de sol·licitud del servei de reconeixement
Durant el mes d'octubre de 2019 s'informarà del termini de sol·licituds.